Podstawa prawna działania

Centrum działa  na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o izbach gospodarczych.

 

Zgodnie ustawą do zadań izby gospodarczej należy m.in. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego. Statut Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w § 4 ust 1 lit f)  Statutu Izby stanowi, że do zadań Izby należy "propagowanie i tworzenie warunków do polubownego rozwiązywania sporów oraz organizowanie postępowań polubownych i sądownictwa polubownego".

 

Podstawą prawną współpracy w prowadzeniu Centrum pomiędzy organizacjami przedsiębiorców jest List Intencyjny z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Centrum oraz Porozumienie - Aneks do Listu z dnia 8 października 2015 r. m.in. powołujące Radę Centrum.